Desktop Cleanup

Dette er en kjapp og grei måte å få rensket opp i alle konfigurasjonsfilene for KDE og Gnome, kjør denne for å starte med ny frisk desktop. Merk at evt. filer du måtte ha liggende på desktop også vil bli fjernet (filene blir ikke slettet men bare flyttet ut av veien).

Rensk opp i gammel konfigurasjon

Du bør fjerne gammel desktop-konfigurasjon når:
  • Serveren du vil logge inn på, har blitt oppgradert
  • Det er lenge siden sist du logget inn
  • Du har feil og mangler i desktop-menyen
Feil og mangler i menyen kan oppstå når man logger inn på forskjellige serveren som kjører forskjellige Linux-distribusjoner.

Desktop cleanup

SSH til ssh.ux.uis.no, eller en annen server, som forklart i SSH innlogging

Kjør kommandoen

desktop-cleanup

evt.

/importmap/extuser/bin/desktop-cleanup

Filene som fjernes, finner du igjen i katalogen .old-desktop-files i din home katalog. Du kan se hva som er i den med kommandoen

ls -la .old-desktop-files
Topic revision: r1 - 2012-03-12, TheodorIvesdal
 

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback