Installere Qt 5.10.0

Hent ned installer fra http://download.qt.io/official_releases/qt/

Opprett katalogen hvor Qt skal installeres og sett bruker som installerer som eier av katalogen. Kjør følgende som root:

mkdir -p /opt/qt ; chown "user" /opt/qt
Følgende som vanlig bruker:
cd /tmp ; wget http://download.qt.io/official_releases/qt/5.10/5.10.0/qt-opensource-linux-x64-5.10.0.run
run=/tmp/qt-opensource-linux-x64-5.10.0.run ; chmod u+x $run ; $run
# next, skip, next,  ... installer i /opt/qt velg, ... ferdig :)

Bruk

export PATH=/opt/qt/5.10.0/gcc_64/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=/opt/qt/5.10.0/gcc_64/lib${LD_LIBRARY_PATH:+:$LD_LIBRARY_PATH}

Kompilere Qt 4.8.6

Installer avhengigheter, kjør følgende som root
yum -y install libXext-devel libXext
# uten gstreamer-app-0.10 får man feilmeldingen: "... qt Project ERROR: Package gstreamer-app-0.10 not found"
yum install 'pkgconfig(gstreamer-app-0.10)'

Hent ned, pakk opp og kompiler Qt, som en vanlig bruker, dvs. ikke som root.

v=4.8.6
mkdir /tmp/qt ; cd /tmp/qt
wget -O - http://download.qt.io/archive/qt/4.8/$v/qt-everywhere-opensource-src-$v.tar.gz | tar zxf - ; cd qt-everywhere-opensource-src-$v
# /usr/local/Trolltech/Qt... er standard prefix
echo 'yes' | ./configure --opensource --prefix=/opt/qt-$v
time gmake -j2 # på pitter, kompileringstid ca: 83min
time gmake -j5 # på badne5, kompileringstid ca: 23min
time gmake -j21 # på badne9, kompileringstid ca: 9min

Installer, som root, kjør

cd /tmp/qt/qt-everywhere-opensource-src-$v
gmake install

Bruk

export LD_LIBRARY_PATH=/opt/qt-4.8.6/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export PATH=/opt/qt-4.8.6/bin:$PATH
Topic revision: r9 - 2018-02-19, TheodorIvesdal
 

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback