You are here: Foswiki>Info Web>Info>Tips (2019-06-04, TheodorIvesdal)EditAttach

Tips

 1. Hvordan endre Unix-bruker passord? see Changing password on UnixUserReg
 2. Hvordan endre passord på min database-bruker? Det er dessverre ikke mulig for brukere å selv endre database-bruker-passordet. Om du har gode grunner for å skifte passord, ta kontakt med unixdrift.
 3. De særnorske tastene fungerer ikke. Dersom man ikke får æøå på æøå-tastatur-tastene og parantesene [] {} er feilplassert, har du feil keyboard layout, her er forklaring på hvordan du endrer den i KDE vindussystemet.
     * click knappen (Red hat eller noe annet) nede i venstre hjørne (den tilsvarer start knapp i Windows)
     * start Control Center eller
       * dersom du ikke kan se menyvalget Control Center
       * velg Run Command…
       * skriv inn kommandoen kcontrol og click Run
     * click Regional & Accessibility
     * click Keyboard Layout
     * check Enable Keyboard Layouts
     * finn Norwegian (no) i Available layouts og marker den
     * click Add >> knappen
     * marker Norwegian (no) i høyre vindu, der det nå står U.S. English øverst og Norwegian nederst
     * click knappen med blå pil opp (blå trekant)
     * nå skal Norwegian stå øverst, click Apply
     * lukk Control Center vinduet, Ctrl-Q
     * det var det, nå skal ny keyboard layout være aktivisert
  
 4. Hvilke IP adresse har jeg? Det er enkelt å finne ut med http://hvaerminip.ux.uis.no/ eller http://whatismyip.ux.uis.no/ip.
 5. Problemer med it’s learning? Bruk Firefox Web Browser om du skal logge inn på it’s learning, enkelte andre browsere har problemer med å vise java-script menyene.
 6. Windows NX client gir følgende feilmelding
  “The initialization of the local X Server failed. Error is: Cannot find the ‘tmp’ mount point in the registry.”
  Løsning, opprett katalogen C:\tmp og prøv igjen.
 7. Grafisk-innlogging fungerer ikke, sjek om du har noen løpske eller glemte prosesser på serveren du prøver å logge inn på.
 8. Screensaver bør du sette til “Blank Screen Only” siden disse stjeler mye ressurser, dette er spesiellt viktig for de som kjører egen vncserver.
  1. Gnome desktop brukere kan endre dette under Desktop → Preferences → Screensaver
  2. KDE desktop brukere, høyre-cliker på et tomt desktop-område og velge Configure Desktop → Screen Saver og velg Blank Screen i listen over Screen Savers
 9. Du får beskjed WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!, når du prøver å ssh’e inn på en server. Sjekk først under Log på Info web om maskinen har blitt oppgradert, dersom den nettopp har blitt oppgradert, har den fått ny ssh-nøkkel og du må slette den gamle før du igjen kan ssh’e til serveren. Dine ssh nøkkler, ligger i filen .ssh/known_hosts. Har serveren ikke blitt oppgradert, må du ta kontakt med Unix-drift, postmaster at ux.uis.no.
 10. Konfigurasjon av mail-programmet Thunderbird
  • start thunderbird via "meny-knapp" right Internet right Thunderbird Email
  • New Account Setup: right "Email account"
  • Identity:
  • Server Information:
   • Select the type of incoming server you are using: right IMAP
   • Incoming Server: imap.ux.uis.no
   • Outgoing Server: broremann.ux.uis.no
  • User Names:
   • Incoming User Name: UNIX-brukernavn
   • Outgoing User Name: UNIX-brukernavn
  • Account Name: UNIX-brukernavn@ux.uis.no
  • right Finish
  • Viktig - slå på kryptering av IMAP forbinndelsen: Thunderbird right Edit right Account Settings... right Server Settings right Security Settings right SSL right OK
  • "Website Certified by an Unknown Authority" right "Accept this certificate permanently" right OK right OK right unix-bruker-passord
 11. Koble til MySQL database fra utsiden av UiS, går normalt ikke siden denne porten er stengt i firewall. Løsningen er å opprette enn ssh tunnel, slik:
  Oppretter ssh-tunnel på lokal maskin, hos klienten. På en Linux klient-maskin gjøres dette enkelt slik: ssh -L 3306:mysql2.ux.uis.no:3306 unix-brukernavn@mysql2.ux.uis.no Så kobler du mysql-klienten til din ende av ssh tunnelen: mysql -u db_brukernavn -p -h 127.0.0.1 db_navn 
  For å sette opp ssh tunnel på en windows-klient, få noen tips herfra: VNC-SSH innlogging - (husk å bruk mysql porten, 3306, istede for 5900 og 59xx som brukes av VNC).
 12. UiS UNIXdrift CA certificate pem og crt for windows klienter.
 13. Eclipse, får ikke startet nytt java-prosjekt, problemet kan være gammel Eclipse konfigurasjon på brukeren din, flytt eller slett din .eclipse katalog. Slik:
  cd ; mv .eclipse .eclipse.old 
 14. SSH innlogging tar lang tid 20-50 sekunder fra GNU/Linux klient, problemet kan komme av at GSSAPIAuthentication har blitt aktivert på klientsiden, dvs på din maskin. Det ser ut til at Ubuntu ca mars 2009, endret default fra no til yes. Dette er enkelt å fikse, bare endre “GSSAPIAuthentication yes” tilbake til “GSSAPIAuthentication no” i fila /etc/ssh/ssh_config. Eller kopier og kjør følgende kommando i et terminalvindu på din maskin:
  sudo perl -p -i.$(date +%Y%m%d) -e '/^#/ or s/GSSAPIAuthentication yes/GSSAPIAuthentication no/' /etc/ssh/ssh_config
 15. mysql: drop table x; gir “a foreign key constraint fails”, enkel løsning er å midlertidig slå av fremednøkkel sjekk, i MySQL kjør:
  SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
  drop tables x;
  SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;
Topic revision: r5 - 2019-06-04, TheodorIvesdal
 

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback