Mail server

Webmail

Din ux.uis.no mail er tilgjengelig via webmail, velg blant følgende systemer:

Mailserver info

Mailklient konfigurasjons-info.

Sende mail – SMTP - utgående mailserver

 • Servere: broremann.ux.uis.no, johanna.ux.uis.no
  • Port: 25 TLS
  • Port: 587 TLS
  • Use your Unix-user name and password to connect.

Lese mail – IMAP - Maildir format

 • Server: imap.ux.uis.no
  • Port: 143 TLS
  • Port: 993 TLS (for Mac)

SPAM

Mailserveren gir spam poeng til alle mailer den mottar, også utgående mailer. Får en mail 5 eller flere poeng, vil den bli SPAM-tagget ved at [***** SPAM xx.x *****] legges inn som et prefix i Subject-feltet. Dette gjør det letter å identifisere spam når du selv skal kikke gjennom ny mail. Spam-level poengene er også tilgjengelig i headeren, X-Spam-Level, hvor poengene indikeres med antallet stjerner, “*”, greit å bruke til spam-filtrering vha. procmail smile

Filtrering

Kan gjøres direkte på server, ved hjelp av procmail. I følgende eksempel sletter vi spam med 10 eller mer poeng, spam med [4,10> poeng legges i spam mappen, mens spam med bare [1,4> poeng havner i spam123 mappen. Spam123 mappen bør sjekkes ofte, siden det er relativt stor sannsynlighet for at legitim mail har fått et poeng eller to.

legg følgende i fila .procmailrc på din UNIX-bruker-home-katalog (merk at vi kan ikke bare teste på * siden dette er et spesialtegn i procmail, vi må derfor escape, \, hver stjerne slik \* – for mer info om Procmail – se Link Siden)

PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin
MAILDIR=$HOME/Maildir
DEFAULT=$MAILDIR/
LOGFILE=$MAILDIR/procmail.log

SPAM=.spam/
SPAM123=.spam123/

####
###
##  SPAM
#

###
## mail med 10 eller flere poeng, sletter vi (lagrer i /dev/null)
#
:0:
* ^X-Spam-Level: \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
/dev/null

###
## mail med 4 - 9 spam-poeng, legger vi i spam mappen
#
:0:
* ^X-Spam-Level: \*\*\*\*
$SPAM

###
## dette er ikke nødvendig siden vi allerede har
## plassert 4-poengs mailer i $SPAM mappen, og subject
## blir kun prefixet med [***** SPAM xx.x *****] når spam-
## level er 5 eller mer, men tar det med som et eksempel.
#
:0:
* ^Subject:.*\*\*\*\*\* SPAM.*
$SPAM

###
## mailer med 1, 2 eller 3 poeng, legger vi i en egen spam
## mappe, spam123, da blir det lettere å finne falske positiver
## (legitim mail)
#
:0:
* ^X-Spam-Level: \*
$SPAM123

####
###
##  Resten havner i INBOX
#

:0
$DEFAULT

For at dette skal virke, må vi få mailserveren til å kjøre procmail når ny mail kommer inn. Det gjøres ved å legge følgende i din egen .forward fil, i din home-katalog. Bytt ut teksten “UNIX-brukernavn” med ditt UNIX-brukernavn. Om du allerede forwarder mail til andre adresser, må IFS linja legges inn øverst!

"|IFS=' ' && exec /usr/bin/procmail -f- || exit 75 #UNIX-brukernavn" 

Mail-klient konfigurasjonsinfo

 • Thunderbird fungerer bra og er enkel å konfigurere

Alpine (etterfølgeren til Pine)

I din .pinerc fil, set “incoming-folders” som følger, bytt ut xxxx med ditt UNIX-brukernavn:

incoming-folders=uximap {imap.ux.uis.no/user=xxxx/tls}INBOX

Start opp alpine og gå inn i “FOLDER LIST” → “Incoming-Folders”, der er det nå en ny kataloger i tillegg til INBOX:
 • “INBOX” – ikke lenger i bruk hos oss, ny mail går rett inn på hver enkelt brukers Maildir/new/ katalog. (Når denne var i bruk viste den innholdet i fila /var/mail/xxxx på den maskinen du kjører alpine på (dvs. fila ligger egentlig på filserveren, den er så nfs-exportert til de fleste UNIX-maskinene og ser dermed ut som den ligger lokalt på hver maskin).)
 • “uximap” – All mail, også innkommende mail, lagres på hver enkelt bruker, under katalogen Maildir/new/ og Maildir/cur/.
smtp-server=broremann.ux.uis.no/user=xxxx/tls

Dersom du ønsker å bruke IMAP serveren i Alpine, eller du har implementert spam filtreringen over og ønsker å holde et øye med SPAM123 folderen, da må du legge til IMAP serveren til din folder-collections i Alpine. Start pine og gå til Main menu.

msla (Main → Setup → collectionList → Add cltn)

Skriv inn følgende, og bytt ut xxxx med ditt UNIX-brukernavn, du trenger ikke skrive noe i Path: feltet, det fylles ut automatisk. View: skal være blank (om ikke du vil filtrere bort noen av folderne da).

Nickname : Mail on IMAP server
Server  : imap.ux.uis.no/user=xxxx/tls

det var det, exit/save og gå tilbake til Main og ta en titt i Folder List smile

Log

 • 2019-03-15 IMAP server endret fra broremann3.ux.uis.no til imap.ux.uis.no.
 • 2018-06-14 Ny Roundcube webmail server, https://mail.ux.uis.no/.
 • 2016-03-02 IMAPS og POP3S (port 993 og 995) deaktiver pga. svakheter i SSL.
 • 2008-03-05 13:00 Sendmail ble stoppet på johanna11.ux.uis.no. Det har sluppet igjennom en del spam, på johanna11, uten at den har blitt tagget som spam, og dermed ble det vanskelig å filtrere den bort. Dette er nå enklere, siden broremann3 er mye bedre til å identifisere og tagge spam.
 • 2008-02-29 Sendmail ble stoppet på broremann2.ux.uis.no, dette skulle stoppe en del spam, siden spamere ofte sender via MX med lavest prioritet, som hos oss har vært broremann2.
 • 2008-02-27 Sendmail-serverne johanna11 og broremann2 ble fjernet fra MX listen til ux.uis.no, det er nå kun broremann3 som er mailserver for ux.uis.no domenet.
 • 2008-02-22 fredag Ny mailserver ble lagt inn i DNS med laveste MX for ux.uis.no, dvs den nye mailservern, broremann3, ble hovedserver for ux.uis.no. Merk at ny server nå lagrer mail i et annet format, Maildir, og en kan ikke lenger lese ny mail fra /var/mail/... eller via POP
Topic revision: r10 - 2019-06-25, TheodorIvesdal
 

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback