You are here: Foswiki>Main Web>WebHome (revision 5)EditAttach

Velkommen til Foswiki wikien

TWikien har blitt erstattet med Foswiki, som er bedre, sikrere og ikke minst mer open-source enn hva den gamle TWikien var (Foswiki er basert på TWiki og oppstod pga missnøye med hvordan TWiki prosjektet ble ledet, for mer om dette se http://foswiki.org/About.WhyThisFork.)

Det meste av innholdet fra TWikien er overført, gi beskjed om noe mangler eller ikke virker.

Ønsker du å benytte Foswiki til å dele/publisere informasjon, ta kontakt!

Merk at nå, når man klikker på Log in blir man omdirigert til en HTTPS adresse (for å unngå at man overfører passord ukryptert over nettet/eteren), dermed er det også trygt å logge seg inn over ukrypterte trådløse nettverk, som f.eks. Unix-wlan.

HTTPS sertifikatet som brukes er et egen-generert/egen-signert og man vil derfor få beskjed om at det ikke kan verifiseres. Om du vil, kan du legge inn Unix-drift Root CA sertifikatet i din web-klient og unngå slike advarsler, mer om dette på UNIXdrift Root CA.

theo

Main Web Utilities

Edit | Attach | Print version | History: r6 < r5 < r4 < r3 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r5 - 2013-05-30, TheodorIvesdal
 

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback