SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2005

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A – 204, kl. 14.15

25. august - Simon Geir Møller, University of Leicester

A Molecular Journey into the World of Chloroplasts

Plants contains chloroplasts and life on earth depends on these organelles as they fix carbon and produce oxygen. Plant cells generally contain approx. 100 chloroplasts and we are interested in understanding how cells generate this large number through the process of chloroplasts division.

Chloroplasts also perform a number of important biochemical reactions. The biosynthesis of Fe-S clusters represent one of these and we are dissecting the pathways that assemble these clusters inside chloroplasts.

Using our knowledge of chloroplast division we are also designing a new controllable genetic system to insert genes into the genome of chloroplasts which will lead to the generation of environmentally safe genetically modified crops. In addition, we are using chloroplasts as efficient biofactories for the production of biopharmaceuticals and products of commercial value.

This seminar will discuss these three research areas (for both biologists and non- biologists) and will illustrate cutting-edge technology used to further our understanding in the field.

Fredag 23. september

Vi minner om "Researchers' night" på Cafe Sting Nere med flere foredrag med astronomi som tema. Forskningsdagene fortsetter også 24,26 og 27 september på Cafe Sting Nere med "standup"-foredrag på kveldene.

13. oktober - Alexander Rashkovskii, UiS

Tropisk matematikk

På 90-tallet ble det klart (spesielt i databehandling) at man trenger en systematisk studering av matematiske strukturer som er basert på to operasjoner: max{a, b} som ”addisjon” og a+ b som ”multiplikasjon”. Denne aritmetikken fikk navnet tropisk.

Siden den tiden har tropisk matematikk funnet flere anvendelser på forskjellige områder (bl.a. i optimeringsteori, matematisk økonomi, matematisk biologi, statistisk fysikk og algebraisk geometri).

Jeg vil presentere noen elementære begreper fra tropisk algebra og tropisk geometri, sammen med deres forbindelser med vanlige matematiske objekter.

27. oktober - Merete Madland, UiS

The influence of CO2 gas and carbonate water on the mechanical stability of chalk

The mechanical strength of high porosity chalk is affected by using carbonate water as IOR fluid. The water-weakening effect is enhanced due to increased dissolution of chalk in the presence of CO2 (aq). In this study, the mechanical properties of chalk were compared with and without CO2 (aq) present in the injected water. By use of a standard triaxial cell, series of samples with –and without pre- flooding at confining pressure of σc=0.5-1.0 MPa were hydrostatic loaded up to yield point at room temperature or 90 o C. Then a major part of the samples were exposed to subsequent creep and flooding phases at increased stress levels of about 2 MPa above yield point. In all cases flooding experiments were performed without any backpressure and with flooding pressure varying between 2 and 8 bar. Injection of pure CO2 gas into water-saturated chalk resulted in only marginal weakening of the chalk material. At stress levels beyond the yield point, the chalk exposed to carbonate water becomes considerably weaker than chalk flooded with pure Eq. Water. At a given flooding pressure of carbonate water, an increase in temperature to 90 o C improved the chalk stability. Flooding with CO2 saturated modified seawater, which contained an enhanced concentration of sulfate, increased the strain significantly due to the precipitation of CaSO4 .2H2 O(s). The preferential oil- wet cores at Sor=0.62 experienced an increased strain of 20 % compared to the water-wet test series during flooding with CO2 -saturated Eq. water. Increasing the confining pressure by a factor of 10, strain values of about 10 times higher or even more were observed when flooding with carbonate water. The experimental observations are discussed in terms of chemical and pressure dissolution of chalk.

10. november - Gunnar Løvhøiden, UiO

Big Bang og jakten på Urstoffet

I laboratoriet har man prøvet å gjenskape urstoffet, materien i den form det hadde ved universets eksplosive fødsel for 13.7 milliarder år siden. Jakten på urstoffet har vært i gang ved akseleratorlaboratoriene i CERN, Geneve og Brookhaven National Laboratory, Long Island, NY. Det er nå eksperimentelle resultater som indikerer at urstoffet skapes i ultra-relativistiske kollisjoner mellom tunge atomkjerner.

24. november - Ådne Voll, UiB

Ikke-lineær akustikk i inhomogene medier

Jeg vil gi en presentasjon av deler av stipendiatarbeidet mitt som ble utført i Bergen hvor veileder var Professor Halvor Hobæk. Prosjektet vi var en del av hadde akronym SOBER som står for Sonic BOom European Research programme. Vi så på muligheten for å skalere atmosfærebetingelser ned til laboratoriemålestokk for akustiske signal ved bruk av en etanol/vann blanding i en glasstank.

8. desember - Henning Knutsen, UiS

NB! Rom C-101

Den spesielle Albert Einstein

Året 1905 var Albert Einstein sitt mirakel-år, ”Annus Mirabilis”. Da skrev den ukjente assistenten ved et patentkontor fire fundamentale forskningsartikler. Alle fire representerer en revolusjonær forandring av fysikkens grunnlag. Vi skildrer Einstein sitt liv og virke inntil revolusjonen er fullført.
Kåre Jørgensen og Per Amund Amundsen
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
Alexander.pdfpdf Alexander.pdf manage 5.9 K 2009-01-19 - 18:42 TheodorIvesdal Tropisk matematikk
Knutsen.pdfpdf Knutsen.pdf manage 29.0 K 2009-01-19 - 18:44 TheodorIvesdal Den spesielle Albert Einstein
Lovhoiden.pdfpdf Lovhoiden.pdf manage 5.8 K 2009-01-19 - 18:43 TheodorIvesdal Big Bang og jakten på Urstoffet
Madland.pdfpdf Madland.pdf manage 9.0 K 2009-01-19 - 18:43 TheodorIvesdal The influence of CO2 gas and carbonate water on the mechanical stability of chalk
Moeller.pdfpdf Moeller.pdf manage 15.0 K 2009-01-19 - 18:42 TheodorIvesdal A Molecular Journey into the World of Chloroplasts
Voll.pdfpdf Voll.pdf manage 1215.7 K 2009-01-19 - 18:44 TheodorIvesdal Ikke-lineær akustikk i inhomogene medier
Topic revision: r3 - 2009-01-29, TheodorIvesdal
 

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback