SEMINAR I NATURVITENSKAP - Våren 2006

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom C – 101, kl. 14.15

2. februar - Karl Iver Dahl-Madsen, DHI Water & Environment, Dannmark

Miljøforvaltning af havbrug

Havbrug betragtes i mange kredse som er særligt miljøbelastende erhverv. Det er samtidigt er nyt erhverv, som er kommet frem samtidig med de stærke miljøbevægelser. Det har bevirket at havbrug i mange lande er blevet administreret unødigt restriktivt og kompliceret med den (skjulte) målsætning at hæmme dets udvikling evt. stoppe erhvervet.

Havbrug belaster som alle andre fødevareproduktioner miljøet i et vist omfang, men der kan argumenteres for at havbrug er en af de mindst belastende fødevareproduktionsformer, og at det er en fordel for det samlede miljø, hvis animalsk produktion omlægges til vand- og hav.

Med udgangspunkt i de danske (og europæiske) erfaringer på området diskuteres mulighederne for at forvalte havbrug- og miljø på en sådan måde, at der både er plads til en produktionsudvidelse, og samtidig sikrer en støt forbedring af havbrugets miljøeffektivitet set som miljøpåvirkning pr. produceret mængde fisk.

Endvidere illustreres nogle moderne modelbaserede overvågningsteknikker.

16. februar - Olav H.J. Christie

Er forskeres oppfatning av tallbasert informasjon bare tull, eller?

Er det mulig at vi har en alt for komplisert oppfatning om hva informasjon i data egentlig er? Hva om det i internasjonalt utbredt kommersiell programvare kan ligge forutsetninger som en vettug, uvitende bruker momentant ville avvise. Hva om etablert praksis for databehandling kan føre til at forskeren tillitsfullt trekker konklusjoner som er i konflikt med informasjonen i data – en skjebne de fleste ville betakke seg for.

Presentasjonen peker på at
  • enkle tall kan inneholde mye mer informasjon enn selve tallverdien,
  • uinteressant informasjon og datastøy kan overskygge den informasjonen en egentlig er på jakt etter,
  • den søramerikanske fisken Anableps anableps kan se i to sameksisterende, men uavhengige tredimensjonale rom på en gang. Selv om vi mennesker ikke kan forestille oss uavhengige flerdimensjonale og sameksisterende rom, er matematikken enkel. For mange naturvitenskapelige datasett gjelder det at vi får den fulle oversikten over informasjonen først når vi gjør som Anableps.

Presentasjon viser at essensiell informasjon kan ligge såpass dypt begravd i data at det trengs en ny forståelse av tallbasert informasjon for å finne det vi leter etter. Eksempler:
  • Diagnostisk informasjon i EKG-signaler kan virke utilgjengelig. Men det er den ikke.
  • Hvordan raske kjemiske analyser kan gi samme informasjon som langsomme, dyre biologiske miljøanalyser.
  • En tilsynelatende uløselig oppgave innen leteteknologi ble løst ved å bruke en ny måte å betrakte tallbasert informasjon på.
  • Anableps anableps:
    Christie.jpg

Fisken Anableps anableps er den mest overlegne visuelle databehandler i hele dyreriket. Den har noe helt vesentlig å lære oss forskere.

Bildet hentet fra http://www3.sympatico.ca/tp.bridges/home.html.

9. mars - Ali Ghaderi, HiT

On the statistical mechanics of powders

Physics of powders offers numerous challenges with far reaching implications for many seemingly different areas. The main reason is due to some apparently intractable complexities. In particular, the “dual” nature of powders, wherein they simultaneously exhibit both macroscopic discrete organization and microscopic continuous behaviour, in which both chaos and new order may emerge.

An immediate consequence of complexities involved in powder systems is that it is rarely possible to have a complete overview of all parameters affecting the system under study. This implies that, in general, one is only in position to describe the most probable states based on the available information. This means that in this context, the function of a theory is to describe our incomplete state of the knowledge. Nevertheless, this theory should have the flexibility of being modified to explain new facts, which are not known to us yet. This also means that the theory developed, in general, would not fulfil Popper’s falsifiability criteria. For this reason the falsifiability is replaced with a lesser strict criteria, which we termed irrationalability.

In this presentation, efforts are made to show how the irrationalability criteria would lead to a statistical theory for powders. In this relation concepts like Heterogeneity landscape and mixture entropy are explained and some examples on their importance, both from practical and theoretical point of view are given.

23. mars - Hirpa L. Gelgele, UiS

Challenges of Knowledge Discovery and Management

Parallel with the developments in information and communication technology (ICT), the manufacturing industry is facing software sophistication that demands qualified personnel to both operating the machines and diagnosing the software itself. The size of the manufacturing database is also growing to the extent that we are unable to analyse and visualize the knowledge hidden in the huge data using traditional techniques. At a time when a qualified and experienced personnel retires or quits his/her position, being able to replace the accumulated knowledge in no time is an important factor for the highly competitive industrial business. Today, several multi- disciplinary research areas such as artificial and computational intelligence, data mining, and knowledge discovery in databases are emerging to assist this challenge. The aim of this presentation is to highlight the challenges facing manufacturing organizations to capture and manage knowledge. Starting with concept definitions like knowledge, knowledge management, information and data, the presentation attempts to show the areas where focus should be made for research in this area in order to convert data and knowledge into an asset of competitive factor.

6. april - Renée K. Bechmann, IRIS-Akvamiljø

Muddy waters; Blues for fisk og skjell eksponert for boreslam?

Det slippes ut mellom 50 000 og 100 000 tonn boreslam i Nordsjøen hver år. Det er nå kun lov å slippe ut vannbasert boreslam. Små partikler fra brukt boreslam kan spres over store områder ved hjelp av havstrømmene. Partikler fra vannbasert boreslam spres over større områder enn partikler fra oljebasert slam. Oljeindustrien i Norge og Statens Forurensningstilsyn ( SFT) har som mål at utslipp fra oljevirksomheten ikke skal føre til skadelige utslipp, derfor er det viktig å finne ut om boreslam påvirker dyr som lever i vannsøylen. Vi har gjort et prosjekt finansiert av NFR der de to viktigste målsetningene var å finne ut om fisk og skjell tok opp metaller fra suspenderte boreslampartikler, og å studere effekter av bor eslam på fisk og på skjell som filtrerer vannet for å skaffe seg mat.

Torsk, kamskjell og blåskjell har bl itt eksponert for barytt og tre konsentrasjoner av brukt vannbasert boreslam med barytt som vektstoff. I tillegg ble torskene eksponert for ilmenitt, som er et annet vektstoff brukt i boreslam. Etter tre ukers eksponering ble det tatt prøver av dyrene til metallanalyse og biomarkøranalyser. Det ble også tatt vevsprøver for å sjekke om boreslampartiklene hadde skadet vevet, spesielt gjellene. I tillegg ble skjell eksponert i opp til 10 uker for å finne ut om langtidseksponering førte til redusert filtreringseffektivitet (dvs. spising) og redusert vekst.

Mange dyr som lever på havbunnen har larver som i kortere eller lengre tid oppholder seg i de frie vannmassene. I denne perioden av livet går de gjennom ulike stadier som kan være mer følsomme for miljøgifter og andre typer ytre påvirkninger enn de voksne dyrene. Vi har tatt med blåskjell larver som representant er for larver fra bunnlevende dyr. Befruktede blåskjellegg har blitt eksponert for boreslam og vi har sett på vekst, deformiteter og spise effektivitet hos larvene.

Jeg skal i dette foredraget vise dere resultatene fra disse forsøkene.

27. april - Reggie Davidrajuh, UiS

Mathematical Approaches for Logic Modeling and Programming in Information Systems

Logic modeling and logic programming are very important parts of developing information systems, especially for realizing inference engines in information systems. This talk presents a mathematical approach for selection of appropriate logic types (e.g. fuzzy logic, propositional logic, predicate logic, production rules, etc.) that can be used for realization of inference engine, satisfying the qualities like complete modeling, fast inference, compact code, and ease of implementation.

8. juni - Finn Aaserud, Niels Bohr arkivet, Danmark

Parløpet Bohr og Einstein

Albert Einstein (1879–1955) og Niels Bohr (1885–1962) blir gjerne ansett som de to største fysikerne i det tyvende århundre. I stedet for å betrakte dem hver for seg, vil jeg i foredraget bringe fram noen aspekter av samspillet mellom dem. Deres diskusjoner om fortolkningen av kvantemekanikken i forbindelse med Solvay- konferansene i 1927 og 1930 er velkjent blant fysikere den dag i dag. Men deres liv og karrierer krysset hverandre også ved andre anledninger, som f.eks. ved utdelingen av Nobelprisen i fysikk til begge i 1922 og ved deres politiske innsats, spesielt i forbindelse med konsekvensene av atombombens eksistens.
Kåre Jørgensen og Jan Terje Kvaløy
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
Aaserud.pdfpdf Aaserud.pdf manage 100.4 K 2009-01-19 - 18:02 TheodorIvesdal Parløpet Bohr og Einstein
Albert_Einstein.jpgjpg Albert_Einstein.jpg manage 15.8 K 2009-01-19 - 18:18 TheodorIvesdal Albert Einstein
Ali.pdfpdf Ali.pdf manage 6.7 K 2009-01-19 - 18:00 TheodorIvesdal On the statistical mechanics of powders
Bechmann.pdfpdf Bechmann.pdf manage 597.6 K 2009-01-19 - 18:01 TheodorIvesdal Muddy waters; Blues for fisk og skjell eksponert for boreslam?
Christie.jpgjpg Christie.jpg manage 7.2 K 2009-01-19 - 17:59 TheodorIvesdal Er forskeres oppfatning av tallbasert informasjon bare tull, eller?
Gelgele.pdfpdf Gelgele.pdf manage 25.0 K 2009-01-19 - 18:00 TheodorIvesdal Challenges of Knowledge Discovery and Management
Madsen.pdfpdf Madsen.pdf manage 6.1 K 2009-01-19 - 17:59 TheodorIvesdal Miljøforvaltning af havbrug
Niels_Bohr.jpgjpg Niels_Bohr.jpg manage 48.7 K 2009-01-19 - 18:18 TheodorIvesdal Niels Bohr
Reggie.pdfpdf Reggie.pdf manage 6.6 K 2009-01-19 - 18:01 TheodorIvesdal Mathematical Approaches for Logic Modeling and Programming in Information Systems
Topic revision: r2 - 2009-01-28, TheodorIvesdal
 

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback