SEMINAR I NATURVITENSKAP - Våren 2008

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A – 204, kl. 14.15

14. februar - Henning Knutsen

SIR ISAAC NEWTON

Isaac Newton regnes som tidenes største fysiker. Han var også en storartet matematiker. Men han var en veldig kranglefant. Han var et barn av sin tid og bedrev alkymi og teologiske studier.

 • Sir Isaac Newton:
  newton_36.jpg

28. februar - Henning Knutsen

Johannes Kepler: Merkverdig mystiker, strevsom sannhetssøker og vidunderlig vitenskapsmann

 • Johannes Kepler:
  kepler10.jpg

27. mars - Jan Kåre Bording

Simulering av atomer i avanserte materialer

Makroskopiske egenskaper til alle materialer er ett resultat av de mikroskopiske kreftene mellom atomer og elektroner. For å forstå materialer bedre forsøker vi derfor å observere de enkelte atomene og elektronene. Moderne mikroskop er gode nok til å "se" atomer under helt spesielle betingelser, men dette er gjerne ikke nok. Vi presenterer i dette foredraget en teoretisk metode som kalles "molekylær dynamikk", som simulerer bevegelsen til atomer og elektroner i ett materiale. Vi bruker denne metoden til å forklare ulike egenskaper til materialer som vi presenterer i form av etpar eksempler.

 • moleculardynamics:
  moleculardynamics.png

3. april - Per Arne Bjørkum

Hvorfor oljeselskapene ikke finner nok olje

De siste 20 årene har verden brukt mer olje enn man har funnet. Man har hatt en god modell for hvor, når og hvordan olje og gass dannes. Problemet har vært at modellen for hvor oljen og gassen samles opp i feller, har vært meget mangelfull. 10 år med forskning har endret på det. Endringen kom fra en overraskende innfallsvinkel i den forstand at målet med forskningen i utgangspunktet ikke var rettet mot dette problemet, men var knyttet til termodynamiske/kinetiske egenskaper til kontaktflaten mellom kvarts-og glimmerkorn. Dette er et eksempel på at kunnskap på mikro-millimeter- (kornkontakter) nivå kan ha implikasjoner for kunnskap på 100 km (sedimentbasseng) nivå! Modellen som vi nå har for hvordan olje og gass opptrer (i reservoarer) i sedimentbasseng, er overraskende enkel. En konsekvens av modellen er at man nå kan lete mer kostandseffektivt, men samtidig forsvinner noe av håpet man hadde om å finne olje og gass. Ikke alle liker det.

 • Quartz cementation in sandstones:
  olje_2.jpg
 • olje

17. april - Claes Uggla

Prof. Claes Uggla fra Universitetet i Karlstad holder gjesteforelesninger
 • 10:15 "The nature of generic spacetime singularities" - rom E-541 (lunsjrommet på Mat. Nat. Inst.)
 • 14:15 "Vad händer då rum och tid upphör?" - rom A-204

The nature of generic spacetime singularities

The celebrated singularity theorems by Penrose, Hawking, and others, tell us that spacetime singularities exist under very general circumstances – they tell us that spacetime has an edge at the beginning of our universe and in the interior of black holes. But they do not tell us what happens when this edge is approached. In this talk I will discuss some aspects about generic curvature singularities, i.e., the type of singularities you expect at the beginning of our universe and in black hole interiors. I will start with a brief review of the historically dominant approaches one has taken in order to understand the nature of generic curvature singularities, and will subsequently discuss their asymptotic causal and spatial properties. The talk will end with a discussion about open issues in this area.

Vad händer då rum och tid upphör?

Hur kan tid och rum upphöra? Vad är detta för dumheter? Tid är tid och rum är rum, en oföränderlig scen där saker och ting sker. Vanligt vardagsförnuft säger oss att detta är ingenting vi kan göra något åt. Men idag har forskning och ny teknik visat oss att vardagen ofta är missvisande. Vi måste gå många steg längre för att förstå världen – och till sist även vardagen. Idag har vi mycket starka belägg för att rum och tid utgör en större helhet – rumtiden; en rumtid som dessutom är plastisk – påverkbar av rörelse och materia. Vad mer är, det tycks kunna existera situationer i universum, vid universums födelse – Big Bang – och i det inre av svarta hål, områden där rum och tid byter plats, där materia, naturlagar och t.o.m. rum och tid upphör att existera, i alla fall som vi känner till dem. I detta populära föredrag ger jag en bakgrund till hur vi kommit fram till detta och hur det med utgångspunkt från nu gällande teorier och försök till teorier ser ut då rum och tid upphör.

8. mai - Sverre Hval

Mulige kjernekraftverk for fremtiden

Foredraget starter med noen betraktninger om en mulig renessanse for kjernekraft pga. klimautfordringer. Så går vi kjapt igjennom grunnlaget, med fisjon og fysikkens mest berømte likning: E=mc**2. Deretter fortsetter vi med en presentasjon av det internasjonale generasjon 4-prosjektet, og gjennomgår hovedtrekkene ved de seks reaktortypene som er utvalgt for videre vurdering. Deretter fortsetter vi med thoriumreaktorer: Fysikken bak, historikk, ressurser og interesse i Norge og internasjonalt. Vi ser på forskjellige konsepter som har vært bygget, eller er blitt foreslått, som f. eks. akseleratordrevet system. Kort om thoriumutvalget og dets konklusjoner. Så hopper vi over til fusjon, og behandler laserfusjon ved National Ignition Facility og tokamakprinsippet, eksemplifisert med ITER-anlegget, som er under oppbygging i Cadarache.
Per A. Amundsen og Henning Knutsen
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
kepler10.jpgjpg kepler10.jpg manage 38.5 K 2009-01-19 - 14:04 TheodorIvesdal Johannes Kepler
moleculardynamics.pngpng moleculardynamics.png manage 96.8 K 2009-01-19 - 14:08 TheodorIvesdal moleculardynamics
newton_36.jpgjpg newton_36.jpg manage 13.3 K 2009-01-19 - 14:28 TheodorIvesdal Sir Isaac Newton
olje_2.jpgjpg olje_2.jpg manage 235.5 K 2009-01-19 - 14:39 TheodorIvesdal Quartz cementation in sandstones
olje_3.docdoc olje_3.doc manage 24.0 K 2009-01-19 - 14:47 TheodorIvesdal olje
reaktor-foredrag.docdoc reaktor-foredrag.doc manage 24.0 K 2009-01-19 - 15:33 TheodorIvesdal reaktor-foredrag
reaktor.jpgjpg reaktor.jpg manage 70.9 K 2009-01-19 - 15:30 TheodorIvesdal reaktor
singulariteter_2.docdoc singulariteter_2.doc manage 24.0 K 2009-01-19 - 14:44 TheodorIvesdal The nature of generic spacetime singularities
uggla_1.docdoc uggla_1.doc manage 24.5 K 2009-01-19 - 15:26 TheodorIvesdal Vad händer då rum och tid upphör?
Topic revision: r4 - 2009-01-28, TheodorIvesdal
 

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback