SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2009

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A - 204 (Kjølv Egelands hus, UiS), kl. 14.15

Hopp direkte ned til forestående Seminar

10. september - Instituttleder/Professor Bjørn Hjertager, Institutt for matematikk og naturvitenskap, UiS

Bjorn_Hjertager.jpg  

Computational Fluid Dynamics eller Colours for Directors

CFD – Computational Fluid Dynamics er en gren av strømningsmekanikken som har hatt en formidabel utvikling i de seneste 10-20 årene. Foredraget vil vise grunnlaget for CFD og noen historiske øyeblikk på veien til nåtidens utbredelse. Eksempler på forfatterens anvendelser av teknikkene innenfor områder som offshore, sikkerhet og kjemiske reaktorer vil ble gitt. CFD’s typiske muligheter og begrensninger vil bli diskutert.

CFD er også av skeptikere blitt kalt for ”Colours for Directors”. Grunnen til dette blir belyst og diskutert.

Forelesningen vil være på norsk, men lysark vil være på engelsk. Figuren viser en CFD simulering av trykkfeltet rundt en dinosaur som står i 5 m/s motvind.. |

hjertager-cfd.jpeg

24. september - Prodekan for forskning/Professor John Håkon Husøy, Institutt for data- og elektroteknikk, UiS

John_Haakon_Husoey.jpg  

Ingeniørmatematikk: En elektroingeniørs betraktninger eller En historisk tilnærming til hvordan en kvitter seg med fysikken og fokuserer på matematikken

Om interaksjon mellom matematikk og ingeniørfag. Hvordan enkel lineær algebra kan forenkle forståelse og teoriutvikling i digital signalbehandling.

En vil innlede med noen betraktninger omkring ingeniørfagenes betydning for matematikken og matematikkens betydning for ingeniørfagene. En vil dernest gjøre rede for sentrale tankemåter og problemstillinger inne digital signalbehandling, et fagfelt som vi i dag kan betrakte som fundamentet for all moderne elektronikk eksemplifisert ved mobiltelefonen og iPod. Eksempler på hvordan enkel bruk av lineær algebra kan spille en rolle innen en viktig subdisiplin i digital signalbehandling, adaptiv filtrering, en fagfelt med anvendelser innen bl.a. telekommunikasjon og medisinsk teknikk, vil bli gitt.

Husy-foredrag.jpg

1. oktober - Bibliotekdirektør Espen von Osten Skjoldal, Universitetsbiblioteket, UiS

Espen_von_Osten_Skjoldal.jpg Introduksjon - pdf
Presentasjon - pdf

Brage & Open Access – hva er det og hvor står vi

Open Access - framtidens publiseringsmodell eller bare et blaff?
  • Litt om Open Access, bakgrunn, muligheter og utfordringer
  • Hvorfor Open Access
  • Litt om Brage, Bibsys sitt verktøy for Open Access- publisering
  • Litt om bibliotekets øvrige ressurser.

15. oktober - Professor Henning Knutsen, Institutt for matematikk og naturvitenskap, UiS

HenningKnutsen.jpg Vi må med stor beklagelse meddele at torsdagsseminaret med Simon Møller, Bioteknologi i forskning og samfunn, må utsettes til senere anledning. Til trøst holder Henning Knutsen foredrag

Galileo Galilei: Eksperimentalfysikkens grunnlegger.

Galileo.jpeg Galileo Galilei (1564 - 1642) var en italiensk matematiker, fysiker og astronom. Han blir sett på som grunnleggeren av moderne eksperimentell fysikk.

29. oktober - Adm. dir. Bo Nyborg Andersen, Norsk Romsenter

Andersen_Bo060116170_27565e.jpg http://www.romsenter.no/Norsk/Nyheter/Intervjuer/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=40593;
http://www.romsenter.no/

Introduksjon - pdf
Presentasjon - pdf

Europas Kosmologiske arbeidshester.

Selv om vi virkelig er i en astrofysisk gullalder, er det en del fundamentale forhold vi ikke har tilstrekkelig innsikt i, blant annet følgende spørsmål:

  • Består virkelig Universet kun av 4% materie som vi kjenner det?
  • Hvordan bringe gravitasjonsteorien og kvantemekanikken sammen?
  • Hvordan er Universet blitt til og utviklet seg til det vi observerer i dag?
  • Gjelder de samme fysiske lovene i hele Universet til all tid?

Foredraget vil ta for seg hvordan satellittprosjekter til den Europesiske romorganisasjonen, ESA vil bidra til økt innsikt i noen av disse spørsmålene. Det gjelder nylig oppskutte prosjekter som Herschel og Planck, prosjekter under bygging som GAIA og JWST, samt planlagte prosjekter som LISA og EUCLID. Alle disse prosjektene er en del av ESAs "Cosmic Vision" program som definerer både de vitenskapelige målsetningene fram til 2025 og hvilke prosjekter som skal gjennomføres.

romfart.jpg cobe.jpg

12. november - Professor Gaute T. Einevoll, Institutt for matematiske realfag og teknologi, Universitetet for miljø- og biovitenskap

Gaute_Einevoll5.jpg http://arken.umb.no/~gautei/
Introduksjon - pdf
Presentasjon - pdf

Fysikk i hjernen: Kan vi regne ut hvordan vi tenker?

Et av de viktigste utviklingstrekk i dagens naturvitenskap er den økte bruk av metoder fra fysikk, matematikk og informatikk til å studere levende systemer. I foredraget vil Einevoll snakke om hvordan nerveceller og nettverk av nerveceller kan modelleres med matematikk og hvordan dette muliggjør vesentlig bedre forståelse av hvordan hjernen virker og hvordan vi tenker. Videre vil Einevoll diskutere hvordan nye ikke-invasive målemetoder gjør det mulig å kikke inn i hjernen og måle hva vi tenker.
Per A. Amundsen
Henning Knutsen
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
Andersen_Bo060116170_27565e.jpgjpg Andersen_Bo060116170_27565e.jpg manage 40.7 K 2009-08-26 - 20:10 TheodorIvesdal Bo Nyborg Andersen
Bjorn_Hjertager.jpgjpg Bjorn_Hjertager.jpg manage 125.7 K 2009-08-26 - 20:17 TheodorIvesdal Bjørn Hjertager
Bo_Andersen.pdfpdf Bo_Andersen.pdf manage 203.6 K 2009-10-30 - 09:34 TheodorIvesdal  
Brage_Open_Access_og_saant.pdfpdf Brage_Open_Access_og_saant.pdf manage 268.0 K 2009-10-01 - 16:30 TheodorIvesdal OpenAccess
Espen_von_Osten_Skjoldal.jpgjpg Espen_von_Osten_Skjoldal.jpg manage 32.3 K 2009-08-26 - 20:17 TheodorIvesdal Espen von Osten Skjoldal
Galileo.jpegjpeg Galileo.jpeg manage 12.1 K 2009-10-14 - 21:21 TheodorIvesdal  
Gaute_Einevoll5.jpgjpg Gaute_Einevoll5.jpg manage 184.3 K 2009-08-26 - 20:09 TheodorIvesdal Gaute T. Einevoll
HenningKnutsen.jpgjpg HenningKnutsen.jpg manage 41.6 K 2009-10-14 - 21:17 TheodorIvesdal  
Hjertager_foredrag.pdfpdf Hjertager_foredrag.pdf manage 126.9 K 2009-09-08 - 10:04 TheodorIvesdal CFD
Husy-foredrag.jpgjpg Husy-foredrag.jpg manage 61.9 K 2009-09-21 - 14:55 TheodorIvesdal Husoy
John_Haakon_Husoey.jpgjpg John_Haakon_Husoey.jpg manage 26.2 K 2009-08-26 - 20:16 TheodorIvesdal John Håkon Husøy
Kosmologi_UIS_Bo_Andersen.pdfpdf Kosmologi_UIS_Bo_Andersen.pdf manage 5150.8 K 2009-10-30 - 09:03 TheodorIvesdal  
Sept_24_2009_matnat_sem.pdfpdf Sept_24_2009_matnat_sem.pdf manage 11333.9 K 2009-09-24 - 16:18 TheodorIvesdal Husoy foredrag
TORSDAGSSEMINAR_I_NATURVITENSKAP_Skjoldal.pdfpdf TORSDAGSSEMINAR_I_NATURVITENSKAP_Skjoldal.pdf manage 441.6 K 2009-09-28 - 09:31 TheodorIvesdal Skjoldal
TORSDAGSSEMINAR__I__NATURVITENSKAP_Einevoll.docdoc TORSDAGSSEMINAR__I__NATURVITENSKAP_Einevoll.doc manage 25.0 K 2009-11-09 - 10:18 TheodorIvesdal  
TORSDAGSSEMINAR__I__NATURVITENSKAP_Einevoll.pdfpdf TORSDAGSSEMINAR__I__NATURVITENSKAP_Einevoll.pdf manage 203.4 K 2009-11-09 - 10:20 TheodorIvesdal  
TORSDAGSSEMINAR__I__NATURVITENSKAP_Husy.pdfpdf TORSDAGSSEMINAR__I__NATURVITENSKAP_Husy.pdf manage 69.9 K 2009-09-21 - 14:57 TheodorIvesdal  
UiS-GTEinevoll-November2009.pdfpdf UiS-GTEinevoll-November2009.pdf manage 4990.8 K 2009-11-13 - 11:37 TheodorIvesdal  
bio.jpgjpg bio.jpg manage 111.1 K 2009-10-14 - 08:17 TheodorIvesdal  
cobe.jpgjpg cobe.jpg manage 1817.2 K 2009-10-26 - 13:01 TheodorIvesdal  
hjertager-cfd.jpegjpeg hjertager-cfd.jpeg manage 51.5 K 2009-09-08 - 10:05 TheodorIvesdal CFD dino
romfart.jpgjpg romfart.jpg manage 2057.4 K 2009-10-26 - 12:58 TheodorIvesdal  
simon.jpgjpg simon.jpg manage 32.0 K 2009-08-26 - 20:32 TheodorIvesdal Simon G. Møller
Topic revision: r22 - 2009-11-13, TheodorIvesdal
 

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback