SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2010

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A - 204 (Kjølv Egelands hus, UiS), kl. 14.15

(Dersom du vil lagre link til denne siden bør du bruke linken http://torsdagsseminar.ux.uis.no/Seminar2010H)

7. oktober - Forfatter Gaute Flatheim

http://www.flatheim.no

Byggebransjens elskverdige plageånd
Han elsker å tråkke på ømme tær og ser sin oppgave i å være byggebransjens plageånd når den gjør dårlig arbeid. Mens andre er mest opptatt av å bruke minst mulig energi til ventilasjon, er han opptatt av best mulig innemiljø.

Helsekonsekvenser av forurensninger i innemiljø

Fra www.flatheim.no: De fleste klager på dårlig inneklima i skoler, barnehager og ulike typer yrkesbygg refererer seg til temperaturvariasjoner (for varmt/for kaldt eller trekk). Men de alvorligste i helsemessig forstand er ulike forurensninger som kommer inn i eller i kontakt med kroppen, helsekonsekvenser.

28. oktober - Professor Reinhard Siegmund-Schultze, UiA

http://www.uia.no/kk/profil/reinhars

Siegmund-Schultze er matematiker med matematikkhistorie som spesialfelt. Han er fra det tidligere Øst-Tyskland, mistet jobben da Tyskland ble samlet i 1989, og kom til og Kristiansand i 2000.
http://www.forskning.no/artikler/2010/mai/251005

Mathematicians fleeing from Nazi Germany

Refugee mathematicians from Nazi-Germany: recent findings with some emphasis on emigration to Scandinavia

The emigration of mathematicians from Europe after 1933 and the ensuing shift of the world center of mathematics from Europe to the United States is arguably the most important historical result of Nazi rule for mathematics.

My recent book at Princeton University Press (2009) gives an account of emigration in mathematics within Europe (mainly to the U.K.) and from Europe during the Nazi period. The discussion is restricted to German-speaking emigration, which, however, was by far the most important part, only to some degree matched by Polish, and, to an even lesser extent, French and Italian emigration.

The talk puts emphasis on emigration to Scandinavia. For some young emigrants such as Willy Feller, who was influenced by Harald Cramér in Stockholm, and Werner Romberg, who changed from physics to applied mathematics in Norwegian exile, the years in Scandinavian exile were crucial for their later careers. Others, in particular older ones such as Hermann Müntz, were not equally successful. Emigrants to Norway, such as Ernst Jacobsthal and Paul Kuhn (Trondheim), and to Denmark, such as Werner and Käte Fenchel (Copenhagen) and Otto Neugebauer, had to proceed to other countries, notably Sweden, after German occupation. For others such as Max Dehn and Carl Ludwig Siegel (Oslo) and Herbert Busemann (Copenhagen), Scandinavia was a temporary refuge before going on to the United States. The role of Danish (Harald Bohr), Norwegian (Viggo Brun) and Swedish (Gunnar Dahlberg, H. Cramér) hosts will be briefly considered too.

4. november - Professor Odd Erik Garcia, Institutt for fysikk og teknologi, UiT

(Direktelink hit http://torsdagsseminar.ux.uis.no/Seminar2010H#OddErikGarcia)

1997 - Dagbladet: Tidenes hovedfags-oppgave

Plasmafysikk og fusjonsenergi

I det siste halve århundret har det pågått et stort internasjonalt forskningsprosjekt med det formål å produsere kontrollert kjernefysisk fusjon hvor lette hydrogen- isotoper smelter sammen og danner energetiske heliumkjerner og nøytroner. Denne prosessen vil kunne brukes til pålitelig fremstilling av emmisjonsfri elektrisk energi i århundrer fremover.

I dette foredraget presenteres en oversikt over dette forskningsprosjektet, herunder en rapport om det store internasjonale forsøkseksperiment ITER som nå er under oppbygging i Frankrike. De største vitenskapelige og teknologiske utfordringene for neste generasjon eksperimenter beskrives. Tilsist gis en kort beskrivelse av forskningsaktiviteten ved Universitet i Tromsø innen dette feltet.

Presentasjon

Nuclear-fusion-energy.png
Plasmafysikk og fusjonsenergi

Filmer


Plasma tubrulence simulations (s. 31)

Unstable tokamak plasma edge (s. 45)

Fast camera imaging of turbulence (s. 47)

11. november - Professor emeritus Jan-Erik Solheim, Institutt for Teoretisk Astrofysikk, UiO

(Direktelink hit http://torsdagsseminar.ux.uis.no/Seminar2010H#JanErikSolheim)

Solen varsler et kaldere tiår

Solen og klimaet

Vi vet alle at uten solen, vår nærmeste stjerne , vil det ikke være liv på vår planet Jorda. Solenenergi som treffer jorda gir oss lys og varme. Tidligere tiders solenergi er lagret i kull, gass og olje som er en viktig del av vår energiforsyning.

Men solen er en variabel stjerne, og spørsmålet reises om ikke variasjoner i solen også fører til klimavariasjoner her på jorda. Det første vi legger merke til er at solaktiviteten varier med en periode på omkring 11 år. Når det er lite aktivitet blir det som regel kaldere på den nordlige halvkule, slik som nå. Og når det har vært lengre perioder med liten solaktivitet, slik som på 1600 tallet og 1800-1820 har det vært ekstra kaldt på våre breddegrader.

I mitt foredrag vil jeg gjennomgå observasjoner som tyder på at det er en sammenheng mellom variasjoner i solen og klimavariasjoner her på jorda, og gi korte beskrivelser av mulige hypoteser for hvilke fysisiske mekanismer som kan gi klimavariasjoner styrt av solen. For øyeblikket er solen iferd med å gå inn i en periode med mindre aktivitet, og spørsmålet er da om vi kan vente oss et kaldere klima på våre breddegrader. Noen solforskere er kommet til at solen kan bli like svak som under den lille istid på 1600-tallet. I alle fall står vi nå foran et spennende eksperiment – er det en svakere sol eller økte klimagasser som styrer klimaet på jorden?

Presentasjon


Solen og klimaendringer

Filmer


Sunspots and magnetic flux tubes (s. 21)

Coronal Mass Ejections (s. 25)

Svensmark: Stjerner kan virke på jordens klima! Hvordan? (s. 49)

18 november - Dr. scient. Cato Brede, SUS

CatoBrede.jpeg  

Massespektrometri på sykehuset

Ved avdeling for medisinsk biokjemi analyseres urin- og blodprøver fra sykehuset og mer enn 400 eksterne rekvirenter. Siden 2005 har det vært benyttet væskekromatografi koblet med tandem massespektrometri (LC/MS/MS) for analyser av rusmidler i urin, total homocystein i plasma, samt metylmalonsyre i serum. Etablering av rutineanalyser og forskning innen proteomikk og metabolittstudier har krevd interessant utviklingsarbeid innen analytisk metodeutvikling. For eksempel anvendes ammoniakk som utradisjonell mobilfase sammen med positiv elektrospray ionisering. Proteomikk-forskningen får hjelp av egenproduserte immunoaffinitetskolonner, og det lages nå også polymerbaserte monolitt-kolonner for nano-LC/MS/MS. Foredraget er ment som en kort introduksjon til LC/MS/MS.

Presentasjon


Massespektrometri på SUS
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
Bernt.Aadny.jpgjpg Bernt.Aadny.jpg manage 19.7 K 2010-01-04 - 21:11 TheodorIvesdal Bernt Aadnøy
CatoBrede.jpegjpeg CatoBrede.jpeg manage 39.5 K 2010-10-07 - 11:00 TheodorIvesdal  
Eivind.Almaas.jpegjpeg Eivind.Almaas.jpeg manage 32.0 K 2010-01-04 - 20:56 TheodorIvesdal  
Fast_camera_imaging_of_turbulence.pngpng Fast_camera_imaging_of_turbulence.png manage 81.3 K 2010-11-09 - 15:43 TheodorIvesdal  
Jan-Erik_Solheim.jpgjpg Jan-Erik_Solheim.jpg manage 172.9 K 2010-10-07 - 09:45 TheodorIvesdal  
Margrethe_Wold.jpgjpg Margrethe_Wold.jpg manage 27.1 K 2010-01-04 - 20:57 TheodorIvesdal  
Nuclear-fusion-energy.pngpng Nuclear-fusion-energy.png manage 279.0 K 2010-11-09 - 11:03 TheodorIvesdal  
OddErikGarcia2.jpgjpg OddErikGarcia2.jpg manage 17.9 K 2010-10-07 - 09:23 TheodorIvesdal  
Plasma_turbulence_simulations.pngpng Plasma_turbulence_simulations.png manage 485.9 K 2010-11-09 - 15:42 TheodorIvesdal  
ReinhardSiegmundSchultze.jpegjpeg ReinhardSiegmundSchultze.jpeg manage 2405.8 K 2010-10-07 - 08:39 TheodorIvesdal  
Simon_Mller.jpgjpg Simon_Mller.jpg manage 88.1 K 2010-01-04 - 21:06 TheodorIvesdal  
Solen-og-klimaendringer.pngpng Solen-og-klimaendringer.png manage 309.1 K 2010-11-24 - 22:10 TheodorIvesdal  
Unstable_tokamak_plasma_edge.pngpng Unstable_tokamak_plasma_edge.png manage 57.2 K 2010-11-09 - 15:42 TheodorIvesdal  
gaute.pngpng gaute.png manage 36.5 K 2010-10-01 - 09:53 TheodorIvesdal  
Topic revision: r23 - 2010-12-09, TheodorIvesdal
 

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback