SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2011

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A - 204 (Kjølv Egelands hus, UiS), kl. 14.15

Hopp ned til forestående Seminar

15. september - Marinarkeolog Endre Elvestad, Stavanger Sjøfartsmuseum

Google søk
Avaldsnes

Søppel, gjørme og rhinskvin. Om den hanseatiske bosettingen på Avaldsnes.

Marinarkeologiske undersøkelser i sjøområdene ved Olavskirken på Avaldsnes har avdekket en havn som har vært svært aktiv på 1300- og 1400-tallet. Funnene tyder på at hanseatene etablerte en virksomhet på Avaldsnes samtidig som de etablerte kontoret i Bergen rundt 1350. Søppelet vi finner i havneområdet tyder på at hanseatene må ha hatt en stor bosetting på land, og ballasten på at de drev en omfattende handel.

Presentasjon

Notau_pdf.jpg
Den hemmelige havnen - søppel, vin, hanseater

29. september - Industristipendiat Kristin Andersen Applied Plasma Physics/Århus Universitet

Google søk
Applied Plasma Physics (APP)

Fjerning av lukt ved hjelp av et ikke-termisk plasmasystem

Utslipp av lukt kan være et problem i nærmiljøet rundt industri og husdyrhold. Applied Plasma Physics (APP) produserer og selger ikke-termiske plasma (NTP) systemer som har løst luktproblemer for flere typer industri, blant annet tobakksfabrikker og fiske- og dyrefôrfabrikker. Systemet virker via ulike mekanismer hvor blant annet radikalinitiert oksidasjon i plasmareaktoren er viktig.
Griseproduksjon rundt om i verden økes og intensiveres, samtidig vokser omkringliggende bebyggelse. Sjenanse fra luktutslipp fra landbrukssektoren blir derfor et stadig større problem. APP samarbeider med Århus Universitet gjennom Nordforsk sitt PhD program, for å optimalisere NTP systemet. Målet er å kunne tilby en løsning som fjerner lukten fra grisehus til lavere kostnader for å møte de økonomiske begrensingene som finnes innen landbrukssektoren.
Måling og kvantifisering av lukt er komplisert blant annet fordi oppfatting av luktens karakter og styrke varierer fra person til person. Luktutslippene består vanligvis av komplekse kjemiske blandinger og luktstoffene finnes ofte i svært lave konsentrasjoner. Lukt kan måles sensorisk og ved kjennskap til luktkomponentene i et utslipp kan individuelle rensegrader måles analytisk. For å kunne optimalisere NTP systemet må det utarbeides en god metode for måling av lukten fra grisehus og dermed også for måling av luktreduksjonen. Til dette arbeidet brukes blant annet en gasskromatograf som er utstyrt med en splitt til et massespektometer for kjemisk analyse og til en neseport for sensoriske analyser, GC-MS/O. Det gjør at en operatør kan lukte på de enkelte komponentene som eluerer fra kolonnen samtidig som de analyseres i MSen. Forsøk med et pilotsystem har vist at plasmasystemet i stor grad reduserer lukt fra grisehus. Pågående arbeid har fokus på optimalisering av analysemetodene. Resultatene fra de kjemiske analysene vil bidra til øket forståelse av reaksjonene i plasmakammeret, samt bidra til en målrettet optimalisering av rensesystemet.

27. oktober - Professor Sigrunn Reumann, IMN/Core, UiS

Google søk

Peroxisomes, a Cell Organelle Class with Numerous Unknown Essential Functions: The Significance of Fundamental Plant Research

Most people have a rough idea what mitochondria and chloroplasts are, but the third major cell organelle, the peroxisome, is less well known. Peroxisomes are ubiquitous to nearly all cells except for bacteria. Most organisms with dysfunctional peroxisomes are not able to survive. Children with inherited defects in peroxisome functions mostly die at very early stages. Peroxisome research worldwide presently focuses on four model organisms, namely baker’s yeast for fungi, human and mouse for animals, and Arabidopsis for plants. The best known functions of peroxisomes are the detoxification of harmful reactive oxygen species and the degradation of fatty acids. Plant peroxisomes are also involved in photorespiration, a side reaction of photosynthesis. A large German research consortium presently focuses on this “old-fashioned” pathway to improve the efficiency of plant biomass production. However, due to experimental challenges our knowledge of peroxisomes has remained quite limited. In addition to experimental large- scale strategies, i.e., so-called proteome analyses, we recently developed a new approach, trying to combine biochemistry with computational research (“bioinformatics”). We thereby identified many novel proteins and unexpected functions of plant peroxisomes. Because plants are most exposed to environmental stresses and pathogens, plant peroxisomes have model character for fungi and animal research. For instance, plants have recently been shown to also possess a kind of immune system to defend themselves against pests and pathogens. Several components of this important immune system now appear to be located in peroxisomes. These new defense mechanisms are presently deciphered at the molecular level. This fundamental knowledge will be important to increase the natural resistance of crop plants to insects and pathogens and their adaptation ability to extreme environmental conditions by smart breeding and genetic engineering strategies.

10. november - Professor Per A. Amundsen, UiS

Google søk

Mørk materie. Fysikk eller metafysikk?

I dag har kosmologene etablert en omfattende syntese av observasjonsresultater og fysiske teorier som gir oss et forbausende detaljert bilde av Universets utvikling fra et meget kort øyeblikk etter urknallet og til i dag. Denne standardmodellen har imidlertid bygget inn hypotesen at det aller meste av «stoffet» i Universet er i eksotiske former som er fullstendig ukjente i jordiske laboratorier: «Mørk materie» og «mørk energi». Senest i høst mottok Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt og Adam G. Riess Nobel- prisen i fysikk for «oppdagelsen av Universets akselererende ekspansjon gjennom observasjonen av fjerne supernovaer», en oppdagelse som sterkt understøtter hypotesen om eksistensen ikke bare av mørk materie, men også av mørk energi.

Trass i den gode overensstemmelsen mellom modell og observasjoner, finnes det imidlertid mange som stiller seg tvilende til eksistensen av slike eksotiske materieformer. Det hevdes at observasjonene som fører til slike antagelser i stedet viser at hevdvundne teorier som Newtons gravitasjonslov og relativitetsteorien må modifiseres. I foredraget vil jeg gå inn på fysikken bak konklusjonene om eksistensen av eksotisk materie, I alle fall for mørk materie er vi i ferd med å nærme seg et punkt der alternative forklaringer blir temmelig problematiske, selv om vi stadig vekk ikke har peiling på hvordan dette stoffet vil oppføre seg i laboratoriet.

Presentasjon

per-amundsen-pdf.jpg
Mørk materie - fysikk eller metafysikk?

24. november - Professor Emeritus Sven-Åke Gustafson, UiS

http://www.ux.uis.no/~sven-a/
Google søk

Environmental Control

The climate is changing and this process has been going on since Earth came into existence. It appears that we are now in a period of global warming. Since the beginning of the Industrial Age a marked change in the chemical composition of the atmosphere has been observed. Thus the concentration of carbon dioxide, CO2, has increased due to increased burning of fossil fuels like coal and oil. The first discovery of the green-house properties of CO2 has been ascribed to Fourier and reasonable quantitative values for these properties where given by Arrhenius in 1898. Other pollutants like NOx and SOx have also been studied. We discuss the general problem of securing acceptable environmental quality while minimising control costs, i.e. determining an efficient control policy. The study of urban control models from the year 1969 and onwards stimulated the development of a new field within applied mathematics, namely semi-infinite programming, SIP, since one needs to guarantee that the maximum concentration stays below a given standard. The control of the KFC which threatens the ozon layer and CO2 requires mathematically different strategies. We also give a background to the reasoning governing the trade with emissions permits..

Presentasjon

On Mathematical Issues in Environment Control and Climate
Topic revision: r13 - 2012-10-20, TheodorIvesdal
 

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback