SEMINAR I NATURVITENSKAP - Våren 2013

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom KE A - 204 (Kjølv Egelands hus, UiS), kl. 14.15

Hopp ned til forestående Seminar

7. februar - Professor Jan Erik Vinnem, Preventor AS / UiS

Preventor AS
Vurderer sikkerhet på sokkelen

Refleksjoner om nylige alvorlige hendelser i offshore olje og gass sektoren sett i et risikostyringsperspektiv

Presentasjonen tar utgangspunkt i alvorlige ulykker i offshore petroleumsvirskomshet på verdensbasis siden år 2000, og diskuterer muligheten for at systematisk risikostyring kunne forhindret et utvalg kjente ulykker og nestenulykker på norsk sokkel og i Mexicogulfen. På dette grunnlag diskuteres svakheter og mangel på robussthet i norsk og utenlandsk sikkerhetslovgivning for petroleumsvirksomhet og i noen grad også generelt. Noen metodiske og styringmessige dilemmaer blir også berørt.

21. februar - Førsteamanuensis Anders Tranberg, UiS

 

The matter/antimatter asymmetry in the Universe: Why is the Universe not empty?

From fundamental physics, we know that for each particle species (electrons, quarks, etc.) there exists an anti-particle with the same physical characteristic, but opposite charge. From a theoretical point of view, particles and anti-particles should appear on equal footing, and in equal numbers. This has been confirmed by collider experiments, yet in our Universe as we observe it there is a net overabundance of particles, at the level of one in a billion.

We now know that this asymmetry was created within the first minute afterthe Big Bang, putting the associated process of Baryogenesis firmly in the realm of high-energy elementary particle physics. It involves quantum fields at high temperatures and density, in and out of thermal equilibrium, and may be intimately connected to the physics of the Higgs bosons.

I will review our current understanding of the matter/antimatter asymmetry, and describe a number of scenarios for Baryogenesis, most of which are probably wrong.

21. mars - Martin Gulbrandsen, HSH/!UiS

 

Rasjonale punkter på kurver: Fra pytagoreiske tripler til Fermats siste sats og Faltings teorem

Foredraget er en introduksjon til fagfeltet aritmetisk geometri. I første del skal vi ta for oss et elementært eksempel: Pytagoreiske tripler, det vil si rettvinklete trekanter med heltallige sidekanter, kan knyttes til rasjonale punkter på enhetssirkelen. Via en geometrisk konstruksjon kan dette utnyttes til å finne alle pytagoreiske tripler.

I andre del av foredraget skal eksempelet med pytagoreiske tripler fungere som bakgrunn for noen sentrale temaer i moderne aritmetisk geometri. Et hovedresultat her er Mordell-formodningen fra 1922, som ble bevist av Faltings i1983: Dette sier, grosso modo, at bare kurver av lav grad kan ha uendelig mange rasjonale punkter.

Ingen spesialiserte forkunnskaper er nødvendig.

11. april - Maria Doitsidou, SUS/CORE/!UiS

 

Making sense of the nervous system: high-tech genetics meet tiny worms

How is a nervous system made in a developing organism? Why do nerve cells die during aging or in cases of disease and how can we stop this from happening? We are addressing these fundamental biological questions using a combination of high-throughput genetics and an invertebrate model organism called C. elegans. Through a collaborative effort between CORE, the Stavanger University Hospital and St. John's University in New York we are extending our findings to better understand human disease.

25. april - Daniela M. Pampanin, IRIS, Biomiljø

Avlyst

 

Development of the Water Column Monitoring program: Environmental impact of the North sea oil fields

Topic revision: r12 - 2013-05-27, TheodorIvesdal
 

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback