SEMINAR I NATURVITENSKAP - Våren 2015

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom KE A - 204 (Kjølv Egelands hus, UiS), kl. 14.15

Hopp ned til forestående Seminar

26. februar - Elin Darelius Chiche, forsker ved Geofysisk Institutt UiB

Antarctic bottom water - from the Weddell Sea to a rotating table in Grenoble

The formation of cold, dense water around the Antarctic continent is a major component of the global thermohaline circulation, the "conveyor belt" of oceanic currents that redistributes heat and salt around the globe and ventilates the deep ocean. My talk will start amongst penguins and icebergs in the southern Weddell Sea, a location where such dense water is known to form and where Norwegian polar oceanographers have been working for decades, and end around a laboratory in Grenoble, where we performed experiments to better understand and explain our observations.

23. april - Professor emeritus Jan-Erik Solheim, Universitetet i Tromsø

Er isgrensen og solas variasjoner styrt av de store planetene i solsystemet?

De siste 1000 år har isgrensen i Nord Atlanteren variert fra å være nesten ned til Skottland og nord for Svalbard. Vanskelige isforhold kan være årsaken til at de Norrøne bosetningene på Grønland forsvant, og at danskekongen var nær ved å beordre fraflytting av Island. Ved å studere skipslogger og fangstrapporter har det vært mulig å beregne posisjonen av iskanten mellom Svalbard og Franz Josefs land helt tilbake til 1553.

Variasjonen av iskanten følger i store trekk rekonstruert solar innstråling, med minimum omkring 1650 og 1800. Det er mye som tyder på at vi er på vei mot et nytt solminimum, og at dette kan føre til at iskanten igjen beveger seg sørover.

En mulig forklaring på solas variasjoner er at planene tvinger sola til å bevege seg i et komplisert mønster rundt solsystemets tyngdepunkt (Barysenter), og at nærpassasje av Barysentret fører til redusert energiproduksjon i solas indre.
Topic revision: r4 - 2015-04-24, TheodorIvesdal
 

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback