SEMINAR I NATURVITENSKAP - Torsdagsseminar

Enkel adresse til denne siden: http://torsdagsseminar.ux.uis.no/ eller http://seminar.ux.uis.no

Ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TekNat) ved Universitetet i Stavanger har vi gående en seminarserie i naturvitenskap. Det holdes rundt 5-7 seminar hvert semester, og et bredt spekter av ulike tema innen naturvitenskap omhandles på disse seminarene. Målgruppen for seminaret er ansatte og studenter ved universitetet og andre interesserte. Hvert seminar avsluttes med kaffe og kringle. Velkommen !

Høsten 2015

Høstens tredje foredrag er "Gravitational waves"

Program fra tidligere semestre

Semester 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
201x Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår Vår, Høst        
200x       Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst

(Gamle seminar side http://seminar0.ux.uis.no)

This topic: TorsdagsSeminar > WebHome
Topic revision: revision 125
 
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback