Difference: WebHome (r4 vs. r3)

Velkommen til Foswiki wikien

TWikien har blitt erstattet med Foswiki, som er bedre, sikrere og ikke minst mer open-source enn hva den gamle TWikien var (Foswiki er basert på TWiki og oppstod pga missnøye med hvordan TWiki prosjektet ble ledet, for mer om dette se http://foswiki.org/About.WhyThisFork.)

Det meste av innholdet fra TWikien er overført, gi beskjed om noe mangler eller ikke virker.

Ønsker du å benytte Foswiki til å dele/publisere informasjon, ta kontakt!

Merk at nå, når man klikker på Log inblir man omdirigert til en HTTPS adresse (for å unngå at man overfører passord ukryptert over nettet/eteren), dermed er det også trygt å logge seg inn over et ukryptert ukrypterte trådløse trådløst nettverk, som f.eks. Unix-wlan.

HTTPS sertifikatet som brukes er et egen-generert/egen-signert et og man vil derfor få beskjed om at det ikke kan verifiseres. Om du vil vil, kan du legge inn Unix-drift Root CA sertifikatet i din web-klient og unngå slike advarsler, mer om dette på http://info.ux.uis.no/RootCA

theo

Main Web Utilities

 
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback