Difference: WebHome (r126 vs. r125)

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Torsdagsseminar

Enkel adresse til denne siden: http://torsdagsseminar.ux.uis.no/ eller http://seminar.ux.uis.no

Ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TekNat) ved Universitetet i Stavanger har vi gående en seminarserie i naturvitenskap. Det holdes rundt 5-7 seminar hvert semester, og et bredt spekter av ulike tema innen naturvitenskap omhandles på disse seminarene. Målgruppen for seminaret er ansatte og studenter ved universitetet og andre interesserte. Hvert seminar avsluttes med kaffe og kringle. Velkommen !

Høsten 2015

Høstens tredje foredrag er var "Gravitational waves"

Program fra tidligere semestre

Semester 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
201xVår, HøstVår, HøstVår, HøstVår, HøstVårVår, Høst        
200x       HøstVår, HøstVår, HøstVår, HøstVår, HøstVår, HøstVår, Høst

(Gamle seminar side http://seminar0.ux.uis.no)

 
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback