Difference: Seminar2003H (1 vs. 2)

Revision 2
2009-01-29 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2003

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A – 204, kl. 14.15
Line: 17 to 17
 

Fra Tacoma til Millennium bro - hvorfor svinger broer?

Sammenbruddet av Tacoma-broen i nærheten av Seattle i USA i 1940 er blant de mest fascinerende eksempler på virkning av naturkrefter på konstruksjoner. Hendelsen satte i gang utviklingen av et helt nytt fagfelt – bro-aerodynamikk. Foredraget vil gi en oversikt over ulike typer vindlast som vanligvis studeres i forbindelse med utforming av slanke kabel broer, bl.a. virkning av turbulens, virvelavløsning og bevegelsesavhengige krefter. I forbindelse med svingingene Millennium-broen i London ble utsatt for i 2000 vil også rytmisk last pga. fotgjengere som benytter moderne gangbroer bli diskutert. Foredraget vil inkludere korte video-sekvenser med brosvingninger.
Changed:
<
<

27. oktober - Professor Dag Tjøstheim, Universitetet i Bergen/!HiS

>
>

27. oktober - Professor Dag Tjøstheim, Universitetet i Bergen/HiS

Rom E – 162, kl. 14.15
 

Tidsrekker: Litt om matematiske modeller og statistiske anvendelser i naturvitenskap og økonomi

Eksempler på bruk av tidsrekker vil bli gitt fra flere områder. Noen matematiske egenskaper som stasjonaritet og ikke-linearitet vil kort bli diskutert. Videre vil de bli forklart hvorfor det i noen tilfelle er lettere å lage prognoser for varianser enn for forventninger. Hvordan man kan teste om dataene er lineært eller ikke-lineært generert, og hva man kan gjøre i praksis om linearitetshypotesen må forkastes vil også bli indikert. Illustrasjoner på reelle data.
 
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback