Difference: Seminar2004H (1 vs. 3)

Revision 3
2009-01-29 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2004

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A – 204, kl. 14.15
Changed:
<
<

16. September - Professor Peter Agre, Johns Hopkins University School of Medicine

>
>

16. september - Professor Peter Agre, Johns Hopkins University School of Medicine

  Foredrag av fjorårets Nobelsprisvinner i kjemi - Professor Peter Agre fra Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, USA
Tid: Torsdag 16.9 kl 14.30
Sted: Høgskolen i Stavanger, forelesningssal A-101 i Kjølv Egelands hus
Line: 12 to 12
 
  • Aquaporin Water Channels:
    agre.jpg
Changed:
<
<

23. September - Førsteamanuensis Kjersti Engan, Institutt for elektroteknikk og databehandling, HiS

>
>

23. september - Førsteamanuensis Kjersti Engan, Institutt for elektroteknikk og databehandling, HiS

 

Morfologisk bildebehandling - Med eksempel fra segmentering av svulst i mammogram

Morfologisk bildebehandling handler om geometriske strukturer i et bilde både på makro nivå (former) og mikro nivå (teksturer). Morfologisk bildebehandling oppstod på 60 tallet og har siden vokst til å bli en betydelig underdisiplin under bildebehandling.
Line: 20 to 20
 

Til slutt vil bruk av watershed for å segmentere svulster i mammogrammer bli diskutert, og eksempler fra arbeid ved HiS blir vist.
Changed:
<
<

7. Oktober - Professor Terje Aven, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, HiS

>
>

7. oktober - Professor Terje Aven, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, HiS

 

Objektiv risiko finnes ikke - Om risiko, risikoanalyse og vitenskap"

Det tradisjonelle teknisk-naturvitenskapelige synet på risiko er at risiko og sannsynlighet finnes som objektive egenskaper ved det system eller den aktivitet som studeres og risikoanalysens formål er å estimere denne risikoen (sannsynligheten). Dette synet utfordres av det Bayesianske perspektivet der sannsynlighet uttrykker analytikerens usikkerhet om framtidig konsekvens eller utfall.

I foredraget reflekteres det over disse to perspektiver på risiko. Hva innebærer perspektivene i forhold til det praktiske sikkerhetsarbeidet? Hva er den vitenskapelige basis for de to måtene å tenke på? Eksempler vil bli gitt for å utdype refleksjonen, blant annet omtales det såkalte risikonivå norsk sokkel prosjektet. Også andre perspektiver på risiko, inkludert økonomiske og samfunnsfaglige, trekkes inn i foredraget.
Changed:
<
<

21. Oktober - Professor Jon Magne Leinaas, Universitetet i Oslo

Jubileumsforedrag - Seminaret i naturvitenskap har 20-årsjubileum i høst. Dette markerer vi med foredrag ved initiativtakeren til seminarserien, Jon Magne Leinaas, som nå er professor i fysikk ved universitetet i Oslo. Etter seminaret serverer vi kaffe og kake.
>
>

led-green 21. oktober - Professor Jon Magne Leinaas, Universitetet i Oslo

Jubileumsforedrag - Seminaret i naturvitenskap har 20-årsjubileum i høst. Dette markerer vi med foredrag ved initiativtakeren til seminarserien, Jon Magne Leinaas, som nå er professor i fysikk ved universitetet i Oslo. Etter seminaret serverer vi kaffe og kake.
 

Hva er kvantemekanisk sammenfiltring?

Kvantemekanisk sammenfiltring (entanglement) er blitt et sentralt begrep i vår forståelse av kvantemekanikken. Det har å gjøre med relasjoner mellom deler av et fysisk system, og viser til at kvantemekanikken åpner for en sterkere grad av enhet i et sammensatt system enn det klassisk fysikk kan forklare. Schrödinger påpekte dette for mange år siden i en kommentar til det såkalte EPR-paradoks, hvor Einstein, Podolsky og Rosen mente å kunne påvise at kvantemekanikken ga en ufullstendig beskrivelse av naturen. I våre dager fokuseres det på entanglement mer fordi det her kan ligge ressurser som kan utnyttes og fordi en bedre forståelse av dette begrepet kan være viktig for å trenge dypere ned i vår forståelse av naturen.
Revision 2
2009-01-28 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"
Changed:
<
<

Program for Høsten 2004

Seminarene vil bli holdt i rom A-204 torsdager 14:15

16. September - Peter Agre, Johns Hopkins University School of Medicine

>
>

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2004

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A – 204, kl. 14.15

16. September - Professor Peter Agre, Johns Hopkins University School of Medicine

  Foredrag av fjorårets Nobelsprisvinner i kjemi - Professor Peter Agre fra Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, USA
Tid: Torsdag 16.9 kl 14.30
Sted: Høgskolen i Stavanger, forelesningssal A-101 i Kjølv Egelands hus
Line: 13 to 12
 
  • Aquaporin Water Channels:
    agre.jpg
Changed:
<
<

23. september - Kjersti Engan, HiS

>
>

23. September - Førsteamanuensis Kjersti Engan, Institutt for elektroteknikk og databehandling, HiS

 

Morfologisk bildebehandling - Med eksempel fra segmentering av svulst i mammogram

Added:
>
>
Morfologisk bildebehandling handler om geometriske strukturer i et bilde både på makro nivå (former) og mikro nivå (teksturer). Morfologisk bildebehandling oppstod på 60 tallet og har siden vokst til å bli en betydelig underdisiplin under bildebehandling. Det vil bli gitt en innføring i morfologisk bildebehandling og dets viktigste komponenter, og det vil bli gitt eksempler på flere enkle metoder og bruksområder. Deretter vil en mer avansert metode, "watershed", bli presentert.

Til slutt vil bruk av watershed for å segmentere svulster i mammogrammer bli diskutert, og eksempler fra arbeid ved HiS blir vist.

7. Oktober - Professor Terje Aven, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, HiS

Objektiv risiko finnes ikke - Om risiko, risikoanalyse og vitenskap"

Det tradisjonelle teknisk-naturvitenskapelige synet på risiko er at risiko og sannsynlighet finnes som objektive egenskaper ved det system eller den aktivitet som studeres og risikoanalysens formål er å estimere denne risikoen (sannsynligheten). Dette synet utfordres av det Bayesianske perspektivet der sannsynlighet uttrykker analytikerens usikkerhet om framtidig konsekvens eller utfall.

I foredraget reflekteres det over disse to perspektiver på risiko. Hva innebærer perspektivene i forhold til det praktiske sikkerhetsarbeidet? Hva er den vitenskapelige basis for de to måtene å tenke på? Eksempler vil bli gitt for å utdype refleksjonen, blant annet omtales det såkalte risikonivå norsk sokkel prosjektet. Også andre perspektiver på risiko, inkludert økonomiske og samfunnsfaglige, trekkes inn i foredraget.

21. Oktober - Professor Jon Magne Leinaas, Universitetet i Oslo

Jubileumsforedrag - Seminaret i naturvitenskap har 20-årsjubileum i høst. Dette markerer vi med foredrag ved initiativtakeren til seminarserien, Jon Magne Leinaas, som nå er professor i fysikk ved universitetet i Oslo. Etter seminaret serverer vi kaffe og kake.

Hva er kvantemekanisk sammenfiltring?

Kvantemekanisk sammenfiltring (entanglement) er blitt et sentralt begrep i vår forståelse av kvantemekanikken. Det har å gjøre med relasjoner mellom deler av et fysisk system, og viser til at kvantemekanikken åpner for en sterkere grad av enhet i et sammensatt system enn det klassisk fysikk kan forklare. Schrödinger påpekte dette for mange år siden i en kommentar til det såkalte EPR-paradoks, hvor Einstein, Podolsky og Rosen mente å kunne påvise at kvantemekanikken ga en ufullstendig beskrivelse av naturen. I våre dager fokuseres det på entanglement mer fordi det her kan ligge ressurser som kan utnyttes og fordi en bedre forståelse av dette begrepet kan være viktig for å trenge dypere ned i vår forståelse av naturen.

I foredraget vil det bli gitt et forsøk på å forklare hva kvantemekanisk sammenfiltring er, kommentere hva EPR-paradokset sier om det, og se litt på hvordan vi tenker oss at det kan utnyttes, spesielt i informasjonssammenheng.

4. november - Forsker Grete Jonsson, Rogalandsforskning

Hvorfor bruke fiskegalle til miljøovervåking?

Store mengder miljøgifter slippes hvert år ut i havet som en konsekvens av både land- og offshorebasert industri. I tillegg bidrar all transporten til sjøs med en betydelig del av den totale havforurensingen. Det som slippes ut er en kompleks blanding av kjente og ukjente kjemiske forbindelser. Noen grupper av kjemiske forbindelser er det blitt satt mer fokus på enn andre pga deres potensielle negative effekter. Eksempler på slike forbindelser er tjærestoffer (PAH) og alkylfenoler (AP) som kan være henholdsvis kreftfremkallende og hormonforstyrrende. PAH og AP absorberes lett av fisk, metaboliseres og skilles hovedsakelig ut via gallen. Som en konsekvens av den effektive metaboliseringen finnes kun veldig lave konsentrasjoner i muskelen. I gallen derimot, kan en måle metabolitter av PAH og AP selv etter relativt lave eksponeringskonsentrasjoner.

PAH metabolitter i fiskegalle kan måles både ved bruk av enkle screening metoder som Synchronous Fluorescence Scan (SFS) og Fixed Fluorescence (FF) eller ved bruk av mer arbeidskrevende kvantitative metoder som High Pressure Liquid Chromatography (HPLC) og Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS). Kvantitative analysemetoder for bestemmelse av AP metabolitt konsentrasjonen i fiskegalle er under utvikling. Eksempler på bruk av disse metodene vil bli presentert for både laboratorie- og felteksponert fisk.

11. november - PhD-student Terje Brundtland, Museum of the History of Science, Oxford

Om 'Luften'

I sin bok Det første forsøg paa Norges naturlige historie fra 1752 har biskop Erik Pontoppidan et kapitel kalt Om Luften, der han inngående beskriver vær og klimaforhold, nordlys, etc, gjennom de forskjellige årstidene i Norge. Siden midten av det foregående århundre hadde luft og atmosfæreforhold vært gjenstand for inngående undersøkelser. Egenskaper som luftens vekt, trykk, elastisitet og nødvendighet for liv og forbrenning, samt værfenomen som høytrykk og lavtrykk hadde blitt oppdaget og beskrevet.

Det begynte med oppfinnelsen av barometeret, vakuumpumpen og luftkompressoren (ca. 1650), der man kunne vise og anskueliggjøre fenomenene, og foreta eksperimenter og simuleringer. Samtidig som man på denne måten fikk bedre forståelse av luftens og atmosfærens egenskaper, utviklet det seg i England en vitenskapsfilosofisk debatt om hvorvidt slike eksperimenter generelt kunne gi ny og original kunnskap om naturen. Omkring 1700 hadde denne debatten stilnet av, og fokus ble flyttet til instrumentene selv og hvordan disse kunne forbedres og anvendes i forskning og undervisning.

Brundtland holder på med en doktorgrad i vitenskapshistorie med dette som tema. Tittelen er: Pneumatics Established: Francis Hauksbee and the air-pump, der han tar for seg den engelske instrumentmakeren Francis Hauksbee (1660-1713) og hans instrumenter og eksperimenter innen 'pneumatics' (læren om luften). Fra å være forbeholdt en liten elite i siste halvdel av det syttende århundre, ble pneumatikk nå allment tilgjengelig gjennom Hauksbee's velfungerende instrumenter. Hensikten med studiet er å forstå hvordan en slik utvikling var mulig.

I foredraget vil det bli gi et utdrag fra arbeidet, spesielt om hvordan instrumentene hans ble brukt i de såkalte 'Public Lectures' i naturfilosofi som ble holdt i London i denne perioden. Et typisk trekk ved forelesningene var bruk av trykte illustrasjoner og pedagogiske eksperimenter, samt at de fungerte som 'utstillingsvindu' for nye naturvitenskapelige oppdagelser. Et eksempel på dette er Hauksbee's undersøkelser av elektrisitet, der han bygget en rekke instrumenter for studier av lysfenomen i vakuum, produsert ved hjelp av gnidning mot glassoverflater. Elektrisitet ble forøvrig kategorisert som et pneumatisk fenomen i denne sammenhengen. Ved siden av pneumatikk ble det forelest i blant annet mekanikk, hydrostatikk, optikk og astronomi.
 
Changed:
<
<
Torsdag 7. oktober: Terje Aven, HiS: "Objektiv risiko finnes ikke.- Om risiko, risikoanalyse og vitenskap"
>
>
Avslutningsvis vil dette bli knyttet til norske forhold, med en beskrivelse av Erik Pontoppidan's nordlysteori og hvordan han refererte til et av Hauksbee's eksperimenter for å kunne 'bevise' at nordlyset var et elektrisk fenomen.
 
Changed:
<
<
Torsdag 21. oktober: Jubileumsforedrag: Jon Magne Leinaas, Universitetet i Oslo: "Hva er kvantemekanisk sammenfiltring?"
>
>

18. november - Professor Tor Austad, Institutt for petroleumsteknologi, HiS

Modifisert sjøvann - Et superfluid for økt oljeutvinning fra karbonatreservoarer ?

Rundt 50% av verdens påviste petroleumressurser finnes i karbonatreservoarer. Gjenvinningen av olje fra disse reservoarene er godt under 30% på verdensbasis. I enkelte tilfeller er gjenvinningen under 5%. Årsaken er at 90% av karbonatreservoarene er nøytralt til oljefuktende, og i tillegg er de sterkt frakturert/oppsprukket. Injeksjon av vann er derfor en lite effektiv metode for å øke utvinningen. Det såkalte IOR-potensialet er derfor formidabelt.
 
Changed:
<
<
Torsdag 4. november: Grete Jonsson, Rogalandsforskning: "Hvorfor bruke fiskegalle til miljøovervåking?"
>
>
Med basis i egen forskning blir følgende diskutert:
  • Hva bestemmer fuktegenskapene til karbonatreservoarer?
  • Hva kan tilsettes injeksjonsvannet for å øke innsuging av vann (capillary imbibition)?
  • Hvorfor fungerer injeksjonen av sjøvann så godt på Ekofiskfeltet?
  • Hva kan gjøres for å øke utvinningen fra Ekofisk mer enn nåværende estimat på 44%?
 
Changed:
<
<
Torsdag 11. november: Terje Brundtland, Museum of the History of Science, Oxford: "Om 'Luften'"
>
>

25. november - Professor Anders Johnsson, Institutt for fysikk, NTNU

Eksperimentelle og teoretiske studier av svingninger i planters transpirasjon

Plants often show an oscillatory transpiration and water can be transported through the plants and into the atmopshere with a period of, typically, 40 minutes. The main part of the water regulation occurs in the socalled stomata of the leaves. The surface of the first leaf of the oat plant typically contains about 50 stomates per mm2. These openings are usually synchronized in their opening and closing, forming the overall pattern of the oscillatory transpiration.
 
Changed:
<
<
Torsdag 18. november: Tor Austad, HiS: "Modifisert sjøvann - Et superfluid for økt oljeutvinning fra karbonatreservoarer ?"
>
>
Measurements of the water transport show that very stable oscillations can be found under some conditions. However, changing the experimental conditions can lead to subharmonic oscillations and to even more complex wave patterns. The system might even be possible to change into a chaotic state.
 
Changed:
<
<
Torsdag 25. november: Anders Johnsson, NTNU: "Eksperimentelle og teoretiske studier av svingninger i planters transpirasjon"
>
>
The seminar will discuss experimental techniques to record the oscillations, to study the synchronization of the different parts of the leaf surfaces and show some different types of period doubling etc. Results from analysis of non-linear systems will be used to describe some of the results.
 
Deleted:
<
<
Torsdag 2. desember: Hans Jørgen Dahl, Gassco: "Offentlig regulering av Norges gasstransport-systemer. - Hvordan er tekniske, juridiske og økonomiske krav ivaretatt?"
 
Added:
>
>

2. desember - Dr.ing. Hans Jørgen Dahl, Gassco

Offentlig regulering av Norges gasstransport-systemer. - Hvordan er tekniske, juridiske og økonomiske krav ivaretatt?

I de senere år har den offentlige reguleringen av norsk gassavsetning vært gjenstand for omfattende endringer som følge av implementeringen av EU's gassdirektiv i norsk lov. Bransjen har også gjennomført store privatrettslige endringer slik som opprettelsen av et felles eierselskap for transportinfrastrukturen, Gassled. Endringene har også medført at det er opprettet en uavhengig systemoperatør, Gassco og det er innført nye prinsipper for bruk og tariffering av systemene. I alt dette arbeidet har det vært en krevende utfordring å forene juridiske, økonomiske og tekniske krav slik at reguleringsendringene kan møte de behov som forskjellige aktører har framsatt. I dette foredraget gis en kortfattet oversikt over de viktigst utfordringene bransjen har arbeidet med og det gis en innføring i hvilke løsninger som er valgt samt begrunnelsene for disse valgene.
 
Changed:
<
<
Kåre Jørgensen og Per Amund Amundsen
>
>
Jan Terje Kvaløy og Per A. Amundsen
 

META FILEATTACHMENT attachment="agre.jpg" attr="" comment="Aquaporin Water Channels" date="1233138935" name="agre.jpg" path="agre.jpg" size="18611" stream="agre.jpg" tmpFilename="/tmp/gsknbMKRH0" user="TheodorIvesdal" version="1"
 
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback