Difference: Seminar2005V (1 vs. 2)

Revision 2
2009-01-28 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"
Changed:
<
<

Program for Våren 2005

Seminarene vil bli holdt i rom A-204 torsdager 14:15
>
>

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Våren 2005

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A – 204, kl. 14.15
 

12. januar - Knut Jørgen Røed Ødegaard, Universitetet i Oslo

Utforskningen av vårt solsystem

 
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback